Toegankelijkheid

Skip to main content

Bomen en landschapselementen

Eigenschappen bosjes

De gemeente Waadhoeke heeft al eeuwen een open landschap. Bosjes waren in dat landschap zeldzaam. In de loop der tijd zijn er om verschillende reden bosjes aangeplant.

Nuttige bosjes in de periode voor de ruilverkaveling

Bos was voor de ruilverkaveling weinig aanwezig. Voor zover er bomen buiten het boerenerf werden geplant betrof het kleine bosjes die voor brandhout dienden of miltvuur/pestbosjes.

Tot in de 19e eeuw werd vee dat was besmet met een ziekte vaak begraven in de verste hoek van een weiland. Er werd dan een sloot omheen geplaatst of een afrastering. Het bosje gold als een waarschuwing. De aanwezigheid van dit soort bosjes is vaak niet op kaart gezet maar wordt van generatie op generatie overgedragen. Locaties in Waadhoeke zijn niet bekend.

Ruilverkavelingsbosje in de tweede helft van de 20e eeuw

Was veiligheid in de late Middeleeuwen het allerbelangrijkste, in latere eeuwen ging schoonheid een grote rol spelen. Vooral in de 18e en 19e eeuw werd dit belangrijk. Dit onder invloed van de Engelse landschapsstijl. Schatzenburg is  voorbeeld van een state waarbij zowel lanen aanwezig zijn als een parkaanleg  met slingerpaden en vrijstaande fraaie bomen in landschapsstijl.

Meervoudige bos in de 21e eeuw

Het algemene besef dat bos een belangrijke bijdrage kan leveren voor tal van doelen vergroot in de periode na 2000. Naast landschap, recreatie en natuur speelt bos bijvoorbeeld ook een rol voor de opslag van CO2, voor het voorkomen van droogte en hittestress, voor onze gezondheid en kwaliteit van bodem en lucht.

Bij bossen streven we tegenwoordig naar afwisseling van leeftijd en soorten. En naar geleidelijke overgangen van bomen naar struiken en kruiden. Zo kunnen zoveel mogelijk planten en dieren een plek vinden in het bos of de bosrand.

Belang van het tijdsbeeld

Bosjes met meervoudige betekenis is wat we nu het meest nastreven. Dit tenzij er dwingende redenen zijn om bos met een enkelvoudige functie (bijvoorbeeld een hoge natuurwaarde) te handhaven.