Toegankelijkheid

Skip to main content

Bomen en landschapselementen

Hoe bepalen we de waarde van bomen en landschapselementen?

Waardevolle bomen

Wanneer spreken we van een waardevolle boom? Eigenlijk zijn alle bomen waardevol. Maar bij deze inventarisatie gaat het echt om onze toppers. We willen onze trots op het gebied van bomen in beeld brengen; de bomen die we willen behouden en beschermen. Dat zijn bomen die tenminste 50 jaar oud zijn en dus niet zomaar vervangen kunnen worden door nieuwe bomen. Ook gaat het om gezonde bomen. Bomen waarvan we verwachten dat ze in ieder geval nog een jaar of 10 mee kunnen gaan.

Daarnaast moet de boom/bomen scoren op een van de volgende punten:

  1. De boom is bepalend voor het beeld van de omgeving;
  2. De boom is cultuurhistorisch belangrijk;
  3. Het gaat om een zeldzame soort boom;
  4. De boom heeft een bijzondere waarde voor de natuur; of
  5. De boom heeft een omvang, hoogte of ouderdom die je in de provincie of Nederland zelden ziet.
Is de boom 50 jaar of ouder?
Nee
Ja
 
Is de boom voldoende gezond?
Nee
Ja
 
Scoort de boom op een van de 5 punten?
Nee
Ja
 
De boom komt op de lijst met waardevolle bomen

1. Bepalend voor het beeld van de omgeving en 2. Cultuurhistorisch waardevol

Dit is de Achlumervaart met aan weerszijden bomen. Achlum is een beschermd dorpsgezicht. Het verloop van de vaart, de bomen, de straten en de oudere karakteristieke bebouwing vormen een cultuurhistorisch waardevol deel van het beschermde dorpsgezicht. De bomen zijn mede bepalend voor de omgeving. Ze omkaderen het zicht over het water en versterken de loop van het water, de wegen en de ligging van de huizen.

Bron: Toelichting op de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht.

2. Cultuurhistorisch waardevol en 5. Zeldzaam door ouderdom

Dit is de Witte Paardenkastanje bij het Poptaslot in Marssum. Het slot en de tuin zijn van monumentale waarde. De tuin is in 1840 door de bekende landschapsarchitect Roodbaard gerenoveerd. Waarschijnlijk is de boom in die tijd geplant. Dit maakt hem tot een van de oudste Kastanjes van Fryslân. De boom heeft laaghangende takken die door lage stutten net niet in de bodem kunnen wortelen.

Bron: Bomenbieb.nl

Landschapselementen

Kenmerkend voor de streek

We kijken welke landschapselementen er vroeger ook al waren. In de gemeente of in een deel daarvan. En waarom ze er zijn. Zijn landschapselementen er al lange tijd en horen ze bij een streek? Dan zijn ze waardevol. Een voorbeeld: het gebied tussen Wier en Marsum werd vroeger veel gebruikt voor de teelt van aardappelen en tuinbouw. De bodem was hiervoor geschikt. Kavels waren in dit gebied kleiner dan in andere delen van de gemeente. Op de grens van akkers lagen sloten en vaak ook beplanting die beschutting gaf. Perceelsrandbeplantingen zijn landschapselementen die kenmerkend zijn voor deze streek.

Van betekenis voor het landschap

We kijken ook of landschapselementen belangrijk zijn voor het landschap. In Waadhoeke hebben we veel open gebieden. Juist in zo’n open gebied vallen beplantingen op. Vooral in het zuidelijke terpengebied zijn veel oude wegen beplant. Dit zijn groene lijnen van bomen door het landschap. Lijnen die de ruimte begrenzen. De wegbeplantingen volgen de wegen die dorpen verbinden en vaak zijn ze gekoppeld aan oude patronen van kreken. Wegbeplantingen zijn beplantingen die het landschap vormen.

Bij de landschapselementen kijken we ook hoe stevig ze zijn. Zijn bomen of struiken groot en gezond ? En als het een reeks van bomen of struiken is, vormt deze dan een geheel? Als landschapselementen aan al deze punten voldoen noemen we ze robuust. En anders geven we aan dat versterking nodig is.

Is deze beplanting kenmerkend voor de streek?
Nee
Ja
Is deze beplanting belangrijk voor het landschap?
Nee
Ja
 
Een of twee keer ja, dan zijn dit landschapselementen die voor onze gemeente belangrijk zijn.
Wegbeplanting omgeving Bitgummole